නමෝ බුද්ධාය...!

මහමෙව්නාව Mp3 නාමාවලිය

හමෙව්නාව භාවනා අසපුව මගින් නිකුත් කරන ලද, පූජ්‍යපාද කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ගේ ධර්ම දේශනා ඇතුළත් MP3 සංයුක්ත තැටි වල නාමලේඛණයකි පහත දක්වා තිබෙන්නේ. මෙම MP3 CD තැටි සියලුම මහමෙව්නාව භාවනා අසපු ශාඛාවන් හි දී ලබා ගත හැකි වන අතර විශේෂයෙන් විදෙස් රටවල වාසය කරන ඔබට මාළඹේ පිට්ටුගල, මහමෙව්නාව අමාවතුර භාවනා අසපුවට දැනුම් දීමෙන් ගෙන්වාගත හැකි ය.

මහමෙව්නාව MP3-01
1. කියන්නම් සෙනෙහසින් මිය නොයන් හිස් අතින් 1
2. කියන්නම් සෙනෙහසින් මිය නොයන් හිස් අතින් 2
3. කියන්නම් සෙනෙහසින් මිය නොයන් හිස් අතින් 3
4. තෝරාගනිමු සැබෑ නායකත්වය
5. හඳුනාගනිමු සැබෑ දහම ආයතන භාවනාව
6. කර්මය
7. තිසරණය බුදු ගුණ හා ආයතන භාවනාව
8. නව අරහාදී බුදු ගුණ, සත්‍ය ගවේෂණය, ආයතන භාවනාව
9. සසර බිය, ආනාපානසති භාවනාව
මහමෙව්නාව MP3-03
1. දම්සක් පැවතුම් සූත්‍රය හා අනාත්ම ලක්ඛණ සූත්‍ර සජ්ඣායනය, නව
අරහාදි බුදු ගුණ කවි
2. ගද්දුල බද්ධ සූත්‍රය
3. ලක්ඛණ සූත්‍රය
4. මාගන්ධිය සූත්‍රය
5. සැබෑ රැකවරණය -1, මෛත්‍රී භාවනාව
6. රාගය තිබුණොත්, ආයතන භාවනාව
7. සැබෑ රැකවරණය -2, මෛත්‍රී භාවනාව
8. ගිලාන සූත්‍රය
9. සැබෑ රැකවරණය -3, ආනාපාන සති භාවනාව, ධර්ම සාකච්ඡාව
 
මහමෙව්නාව MP3-05
1. මේ ජීවීතයේදීම ධර්මය දකින්න
2. බුද්ධානුස්සති භාවනාව, ගද්දුලබද්ධ සූත්‍රය
3. කුසල් අකුසල්, ආනාපාන සති භාවනාව
4. මහාපුණ්ණමා සූත්‍රය
5. හත්ථිගාමකඋග්ග සූත්‍රය
6. මහ සළායතනික සූත්‍රය
7. නගර සූත්‍රය
8. වේසාරජ්ජ සූත්‍රය
9. ආනන්ද සූත්‍රය
10. අපණ්ණක සූත්‍රය
මහමෙව්නාව MP3-07
1. මහ පිරිත (පිරිත් පේ කිරිම)
2. මහ පිරිත
3. දම්සක් පැවතුම් සූත්‍රය
4. සච්චවිභංග සූත්‍රය
5. ඛන්ධ පිරිත
6. මෙත්තානිසංස සූත්‍රය
7. මෝර පිරිත
8. ඡන්ද පිරිත
9. සූරිය පිරිත
10. ධජග්ග පිරිත
11. මහ කස්සපත්ථේර බොජ්ඣංග පිරිත
12. ගිරිමානන්ද සූත්‍රය
13. කසී භාරද්වාජ සූත්‍රය
14. ආලවක සූත්‍රය
15. වසල සූත්‍රය
16. ඉසිගිලි සූත්‍රය
17. ධම්මචේතිය සූත්‍රය
18. අටවිසි පිරිත හා ආශිර්වාද ගාථා
මහමෙව්නාව MP3-09
1. මෙන්න නියම දේවදූතයා (දේව දූත සුත්‍රය)
2. ධාතු විභංග සූත්‍රය
3. තිත්තායතන සූත්‍රය
4. සත්‍යයද බලයද
5. බර විසිකරීම…..(භාර සූත්‍රය )
6. හයේ ඒවා හයක්….. (ඡ ඡක්ක සූත්‍රය)
7. නදි සූත්‍රය
8. ඤාණවත්ථු සූත්‍රය
9. කුක්කුරවතීය සූත්‍රය
10. මහා සකුළුදායි සූත්‍රය
11. බුදු සමිදු හදුනාගනිමු
මහමෙව්නාව MP3-11
1. නන්දකෝවාද සූත්‍රය
2. යවකලාපී සූත්‍රය
3. නලකළාප සූත්‍රය (බට මිටි හේත්තුව)
4. න තුම්හ සූත්‍රය (ඔබගේ නොවේ)
5. කොට්ඨිත සූත්‍රය
6. අත්ථිරාග සූත්‍රය
7. පහරාද සූත්‍රය (සයුරේ අසිරිය ධර්මයේ)
8. උපාදානපරිතස්සනා සූත්‍රය
9. අනාථපිණ්ඩිකෝවාද සූත්‍රය
10. සත්තට්ඨාන සූත්‍රය (සත්පොලේ අවබෝධය )
මහමෙව්නාව MP3-13
1. කවදානම් අපි ණයෙන් නිදහස් වෙමුද? (ඉණ සූත්‍රය)
2. අරුම පුදුම උපත් හයක් (ඡලාභිජාති සූත්‍රය)
3. අවිද්‍යාපහන සූත්‍රය
4. පංචඋපාදානස්ඛන්ධය
5. දෙලොව දකින ඇස (ව්‍යාග්ඝපජ්ජ සූත්‍රය)
6. ප්‍රමාදය නිමා කරමු (කීටාගිරි සූත්‍රය)
7. ගය්හ සූත්‍රය
8. සත්ත සූත්‍රය
9. පාරිලෙය්‍යක සූත්‍රය
10. මෛත්‍රී භාවනාව
මහමෙව්නාව MP3-15
1. අක්ඛණ සූත්‍රය
2. ආදිබ්‍රහ්මචරිය පඤ්ඤා සූත්‍රය
3. ලක්ඛණ සූත්‍රය
4. මහපරිනිබ්බාන සූත්‍රය – 01
5. මහපරිනිබ්බාන සූත්‍රය -02
6. දාරුක්ඛන්ධෝපම සූත්‍රය
7. ගද්දුලබද්ධ සූත්‍රය
8. දෙවියන්ගේ ප්‍රේතයින්ගේ කතා
9. නගර සූත්‍රය
10. ආදිත්ත පරියාය සූත්‍රය
11. විජය සූත්‍රය (කවි )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
මහමෙව්නාව MP3-17
1. සදහම් වසන්තය
2. යෞවුන් සිතට දහම් සිසිල 01
3. යෞවුන් සිතට දහම් සිසිල 02
4. යෞවුන් සිතට දහම් සිසිල 03
5. යෞවුන් සිතට දහම් සිසිල 04
6. යෞවුන් සිතට දහම් සිසිල 05
7. සිඟිති අමාදහර 01
8. සිඟිති අමාදහර 02
9. සිඟිති අමාදහර 03
 
 
 
 
මහමෙව්නාව MP3-19
1. පඨම නාථකරණ සූත්‍රය
2. කේසි සූත්‍රය
3. සීල සූත්‍රය
4. සක්කපඤ්ඤ සූත්‍රය
5. අවිජ්ජා සූත්‍රය
6. කේවඩ්ඩ සූත්‍රය
7. සච්චවිභංග සූත්‍රය
8. මහා ධම්ම සමාදාන සූත්‍රය
9. අපි ශ්‍රද්ධාවෙන් බුදුන් වදිමු
මහමෙව්නාව MP3-21
1. කුණ්ඩලීය සූත්‍රය
2. චූල කම්ම විභංග සූත්‍රය
3. උපාලි සූත්‍රය
4. සේඛ සූත්‍රය
5. අභයරාජ කුමාර සූත්‍රය
6. අපන්නක සූත්‍රය
7. රට්ටපාල සූත්‍රය
8. සුභ සූත්‍රය
 
මහමෙව්නාව MP3-23
1. ස්වර්ණ මාලි සෑ වන්දනාව
 
 
 
 
 
 
 
මහමෙව්නාව MP3-25
1. අනුරුද්ධ සූත්‍රය
2. සම්බෝධිපක්ඛිය සූත්‍රය
3. ඝටීකාර සූත්‍රය
4. උදුම්බරික සීහ නාද සූත්‍රය
5. අවස්සුතපරියාය සූත්‍රය
6. සම්පසාදනීය සූත්‍රය
7. බහුධාතුක සූත්‍රය
8. ජනවසභ සූත්‍රය
9. සාදු! සාදු ! තෙරුවන් නමදින්ටයි
මහමෙව්නාව MP3-27
1. චුන්ද සූත්‍රය
2. ගෝපාලක සූත්‍රය
3. රතන සූත්‍රය
4. මහා හත්ථිපදෝපම සූත්‍රය
5. චූල සීහනාද සූත්‍රය
6. මහා වේදල්ල සූත්‍රය
7. මහා තණ්හාසංඛය සූත්‍රය
8. චූල සච්චක සූත්‍රය
9. සභිය සූත්‍රය – රතන සූත්‍රය සජ්ජායනාව
මහමෙව්නාව MP3-29
1. මහා යඤ්ඤ සූත්‍රය
2. කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය
3. ද්වතානුපස්සනා සූත්‍රය
4. අස්සලායන සූත්‍රය
5. පින
6. අවබෝධය
7. තිම්බරුක සූත්‍රය
8. ජානුස්සෝණී සූත්‍රය
9. මල්ලිකා සූත්‍රය
 
මහමෙව්නාව MP3-31
බුදුරැස් විහිදෙන සෝමාවතී මහා සෑ වන්දනාව
 
 
 
 
 
 
 
මහමෙව්නාව MP3-33
1. වන්දේ වන්දේ භගවන්තං…
2. සම්මා සම්බුදු පිහිට ලැබේවා…
3. පෑව සෙනේ ලොව සිහින කුමාරිය ඔබ මිස වෙන නැති යසෝදරා…
4. සෝමාවතියෙන් රැස් විහිදෙන්ටයි…
5. රන්මැලි මහා සෑ වරුණ…
6. සාදු! සාදු! බුදුරුවන වඳින්ටයි…
7. නිරයට නොවැටෙමු…
8. මෙත් වඩමු…
9. දෙව්රම් – ගිජුකුළු වන්දනාව…
10. අපි ශ්‍රද්ධාවෙන් බුදුන් වඳිමු…
මහමෙව්නාව MP3-35
1. දුතිය ධාරණ සූත්‍රය
2. දේවපද සූත්‍රය
3. පෝතලිය සූත්‍රය
4. රහත් තෙරණිවරු
5. අඤ්ඤතිත්ථිය සූත්‍රය
6. ඨිති සූත්‍රය
7. නන්දක ප්‍රේත වස්තුව
8. චන්දකින්නර ජාතකය
මහමෙව්නාව MP3-37
1. සීලයෙහි පිහිටුවීම
2. ශී‍්‍ර සම්බුද්ධත්වයේ අසිරිය
3. ධර්ම දේශනාව (නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ)
4. ධර්ම සාකච්ඡාව
5. ශී‍්‍ර සම්බුද්ධත්ව වන්දනා
මහමෙව්නාව MP3-39
1. කාලකාරාම සූත‍්‍රය
2. වස්සකාර සූත‍්‍රය
3. විතක්ක සන්ඨාන සූත‍්‍රය
4. චූල සාරෝපම සූත‍්‍රය
5. කාමභෝගී සූත‍්‍රය
6. නගර සූත‍්‍රය
7. සෝපාදිසේස සූත‍්‍රය
8. මහා පදාන සූත‍්‍රය
මහමෙව්නාව MP3-41
1. මහ ධන වෙළෙන්දාගේ කථා වස්තුව
2. බාහිය දාරුචීරිය සූත‍්‍රය
3. ලෝකාවබෝධ සූත‍්‍රය
4. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය
5. අනමතග්ග සංයුත්තය
6. සච්ච සංයුත්තය
7. මහා පරිනිබ්බාණ සූත‍්‍රය
8. ගෞතම මුනිඳු මගෙ හිරු සඳු වන සේක (කවි)
මහමෙව්නාව MP3-02
1. පංචභයවේර සූත්‍රය, ආයතන භාවනාව
2. අඳුරෙන් එළියට, මෛත්‍රී භාවනාව, ධර්ම සාකච්ඡාව
3. මහා දුක්ඛක්ඛන්ධ සූත්‍රය
4. දහම තුළ ඉදිරි මග
5. ගද්ධුලබද්ධ සූත්‍රය, ස්කන්ධ භාවනාව
6. නොපමා බව, මෛත්‍රී භාවනාව, ධර්ම සාකච්ඡාව, ආනාපාන සති
භාවනාව
7. නව අරහාදි බුදුගුණ කවි, මහා පුණ්ණමා සූත්‍රය, ස්කන්ධ භාවනාව
 
මහමෙව්නාව MP3-04
1. උපාදාන පරිවත්ත සූත්‍රය, ආයතන භාවනාව
2. සැබෑ රැකවරණය-04, මෛත්‍රී භාවනාව
3. දම්සක් පැවතුම් සූත්‍රය
4. සැබෑ රැකවරණය -5, ආනාපාන සති භාවනාව
5. අනාත්ම ලක්ඛණ සූත්‍රය, ස්කන්ධ භාවනාව
6. සැබෑ රැකවරණය – 06, බුද්ධානුස්සති භාවනාව
7. විභංග සූත්‍රය, පටිච්චසමුප්පාද භාවනාව
8. සැබෑ රැකවරණය -07
9. සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රය
මහමෙව්නාව MP3-06
1. විඤ්ඤාණය
2. බොජ්ඣංග ධර්ම
3. පටිච්චසමුප්පාදය
4. මානස සූත්‍රය
5. ලක්ඛණ සූත්‍රය
6. සෝපාදිසේස සූත්‍රය
7. තිසරණයට පැමිණිම
8. සේලා තෙරණිය මාරයාට දුන් පිළිතුරු
9. පහාරාද සූත්‍රය
 
 
මහමෙව්නාව MP3-08
1. අවබෝධය තුළින් බුදුසමිදු දැකගනිමු
2. ඔබ බුද්ධිමත් නම්…
3. තිසරණය
4. බුද්ධානුස්සතිය
5. සඟගුණ කවි
6. මාලුංක්‍යපුත්ත සූත්‍රය
7. ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත් වීමට නම්… (අනුත්තරීය සූත්‍රය )
8. පින් කරමු කුසල් වඩමු
9. පිළිගන්න එපා !විශ්වාස කරන්න එපා ! (කාලාම සූත්‍රය )
10. නකුලපිතු සූත්‍රය
11. ගිලාන සූත්‍රය
12. සැනසුම සොයා….
13. සියළු සත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා!
 
 
 
මහමෙව්නාව MP3-10
1. ඡංකි සූත්‍රය
2. අත්තදීප සූත්‍රය
3. බීජ සූත්‍රය
4. ඛජ්ජනීය සූත්‍රය
5. නිබ්බේධික සූත්‍රය 01
6. නිබ්බේධික සූත්‍රය 02
7. අජිත සූත්‍රය
8. මේඝීය සූත්‍රය
9. තයෝධම්ම සූත්‍රය
10. මහාචත්තාරිසක සූත්‍රය
11. ආයතන හය හඳුනා ගනිමු
 
 
මහමෙව්නාව MP3-12
1. ගිරිමානන්ද සූත්‍රය -01
2. ගිරිමානන්ද සූත්‍රය -02
3. චූල මාලුංක්‍ය සූත්‍රය
4. මහා මාලුංක්‍ය සූත්‍රය
5. පටිපන්න සූත්‍රය
6. පරිවීමංසන සූත්‍රය
7. බිරින්දැවරු හත්දෙනා ….(සප්ත භාරියා සූත්‍රය )
8. ක්‍රෝධය දුරු කිරිම ….(කෝධන සූත්‍රය )
9. යුද්ධයේ සුලමුල-01….(මහනිධාන සූත්‍රය-01 )
10. යුද්ධයේ සුලමුල-02….(මහනිධාන සූත්‍රය-02 )
මහමෙව්නාව MP3-14
1. ලෝකය මැව්වාද ?මැවුනාද?
2. දුක හට ගන්නේ මෙහෙමයි (භද්‍රක සූත්‍රය)
3. නගරූපම සූත්‍රය
4. වේසාලික උග්ග සූත්‍රය
5. නිවනට කෙටි මගක්
6. සළායතන විභංග සූත්‍රය 01
7. සළායතන විභංග සූත්‍රය 02
8. දක්ඛිණ විභංග සූත්‍රය
9. ලෝකය විනාශවෙන හැටි ( සත්ත සූරියෝත්ගමන සූත්‍රය)
10. සමාධි භාවනා සූත්‍රය
11. අනිත්‍ය ආයතන භාවනාව
මහමෙව්නාව MP3-16
1. ථේර ගාථා – 01
2. ථේර ගාථා – 02
3. දඹදිව බුද්ධ වන්දනාව
4. සත් බුදු වන්දනාව
5. දම්සක් පැවතුම් සූත්‍රය – සජ්ජායනාව
6. අනාත්ම ලක්ඛණ සූත්‍රය – සජ්ජායනාව
7. ජයමංගල ගාථා
8. නරසීහ ගාථා
9. ඡත්ත මානවක ගාථා
10. සල්ල සූත්‍රය
11. ජරා සූත්‍රය
12. ධාතුන් වහන්සේලා වන්දනාව
13. ධම්ම පදය ( යමක වග්ගය)
14. ධම්ම පදය ( අප්පමාද වග්ගය )
15. බුදු සමිදුගේ නෙතින් …….
16. ගල් බොරළු මාවතේ ……..
17. හඬන වැලපෙන සැළෙන……..
18. මහා කාරුණික නුවනින් ……..
19. සඟ ගුණ කවි
20. රාග ද්වේශ මෝහ නසන ……..
21. කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය (පාලි )
22. රාහුල සූත්‍රය
23. උරග සූත්‍රය
24. මංගල සූත්‍රය
25. කාම සූත්‍රය
26. විජය සූත්‍රය
27. සදහම් ගුණ කවි
28. කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය (පාලි/ සිංහල )
මහමෙව්නාව MP3-18
1. මෛත්‍රි භාවනාව
2. බුදුගුණ භාවනාව
3. ධම්මානුස්සති භාවනාව
4. ආයතන භාවනාව
5. ස්කන්ධ භාවනාව
6. ධාතු මනසිකාරය – ආනාපානාසති භාවනාව
7. සතිපට්ඨාන සූත්‍රය (සිංහල )-01
8. සතිපට්ඨාන සූත්‍රය (සිංහල )-02
9. සතිපට්ඨාන සූත්‍රය (සිංහල )-03
10. සතිපට්ඨාන සූත්‍රය (පාලි )-01
11. සතිපට්ඨාන සූත්‍රය (පාලි )-02
12. සතිපට්ඨාන සූත්‍රය (පාලි )-03
මහමෙව්නාව MP3-20
1. මාගන්දිය සූත්‍රය
2. දුක්කථා සූත්‍රය
3. සබ්බාසව සූත්‍රය
4. මහාලි සූත්‍රය
5. ආසිවිසෝපම සූත්‍රය
6. සත්කාර ගරුකාර සූත්‍රය
7. ආශ්චර්ය අද්භූතධම්ම සූත්‍රය
8. කච්චානගොත්ත සූත්‍රය
9. දන්තභූමී සූත්‍රය
මහමෙව්නාව MP3-22
1. මඛාදේව සූත්‍රය
2. දෙව්රම් ගිජුකුළු වන්දනාව
3. මහා පුණ්ණමා සූත්‍රය
4. වේලාම සූත්‍රය
5. මෙත් වඩමු
6. දුතිය සම්පදා සූත්‍රය
7. සීහ සෙනාධිපති සූත්‍රය
8. නිරයට නොවැටෙමු
9. සාරිපුත්ත සීහනාද සූත්‍රය
මහමෙව්නාව MP3-24
1. ලෝමසංගිය භද්දේකරත්ත සූත්‍රය
2. චූල පුණ්ණමා සූත්‍රය
3. මහාරාහූලෝවාද සූත්‍රය
4. භද්දාලි සූත්‍රය
5. බෝධිරාජ කුමාර සූත්‍රය
6. වත්ථූපම සූත්‍රය
7. මධුපිණඩික සූත්‍රය
8. සගය්හ සූත්‍රය
මහමෙව්නාව MP3-26
1. කන්දරක සූත්‍රය
2. භද්දිය සූත්‍රය
3. සප්පාය පටිපදා සූත්‍රය
4. මහා කම්ම විභංග සූත්‍රය
5. සප්පුරිස සූත්‍රය
6. කායගතාසති සූත්‍රය
7. සංකාරුප්පත්ති සූත්‍රය
8. චක්කවත්ති සීහනාද සූත්‍රය
9. නිවන
මහමෙව්නාව MP3-28
1. ධාතු සංයුක්තය
2. මෙත් සිතක අසිරිය (අනුරුද්ධ සූත්‍රය)
3. මග ඵල ලබමු
4. සුන්දර වු නිවන් මග
5. නළකපාන සූත්‍රය
6. ලටුකිකෝපම සූත්‍රය
7. අම්බලට්ඨික රාහුලෝවාද සූත්‍රය
8. අසත්‍යයෙන් සත්‍යයට
 
මහමෙව්නාව MP3-30
1. දහම දකින්නෝ ස්වල්පයහ
2. භව පැවැත්මේ සැබෑ ස්වාභාවය
3. පුරිසඉන්ද්‍රියඥාන සූත්‍රය
4. ඉන්ද්‍රිය භාවනා සූත්‍රය
5. බුදු සිරුර බැබළුන උතුම් ආසන
6. මහනාම සූත්‍රය
7. ධම්ම දායාද සූත්‍රය
8. ලෝක සූත්‍රය
9. කකචූපම සූත්‍රය
10. සල්ලේඛ සූත්‍රය
මහමෙව්නාව MP3-32
1. සද්ධම්ම පතිරූපක සූත්‍රය
2. වම්මික සූත්‍රය
3. බ්‍රහ්ම නිමන්තනික සූත්‍රය
4. වේරඤ්ජක සූත්‍රය
5. මහා ගෝවින්ද සූත්‍රය
6. දේවදහ සූත්‍රය
7. ආටානාටිය සූත්‍රය
8. සම්මසන සූත්‍රය
මහමෙව්නාව MP3-34
1. ලෝණඵල සූත්‍රය
2. සමචිත්ත පරියාය සූත්‍රය
3. මුනි සූත්‍රය
4. ඉසිගිලි සූත්‍රය
5. අනුරුද්ධ මනාපකායික සූත්‍රය
6. බාලපණ්ඩිත සූත්‍රය
7. පටු සිතක අනතුර
8. ඵේණපිණ්ඩූපම සූත්‍රය
 
 
මහමෙව්නාව MP3-36
1. මහා කාශ්‍යප මහ රහත් මුණිඳාණෝ
2. කෝසම්බි සූත‍්‍රය
3. කරජකාය සූත‍්‍රය
4. කුලාවක ජාතකය
5. දුතිය ද්වය සූත‍්‍රය
6. සෝපාක රහත් මුනිඳුන්ගෙන් ඇසූ ප‍්‍රශ්න
7. නිධිකණ්ඩ සූත‍්‍රය
8. ආලවක සූත‍්‍රය
මහමෙව්නාව MP3-38
1. සොඳුරු දහම් මඟට පිවිසෙමු
2. පුංචි ඔබට සැලැස්මක්
3. පුංචි ඔබේ සැබෑ රැුකවරණය
4. සිඟිති අමා දහර 1
5. සිඟිති අමා දහර 2
6. සිඟිති අමා දහර 3
මහමෙව්නාව MP3-40
1. නන්දමාතු සූත‍්‍රය
2. අස්සුතවන්තු සූත‍්‍රය
3. වාසිජටෝපම සූත‍්‍රය
4. සිඟාලෝවාද සූත‍්‍රය
5. ගණක මොග්ගල්ලාන සූත‍්‍රය
6. දුතිය දසබල සූත‍්‍රය
7. අරක සූත‍්‍රය
8. ගුවන්විදුලි ධර්ම දේශනය (පින)
මහමෙව්නාව MP3-42
1. හේමවත සූත‍්‍රය
2. සතිපට්ඨාන සූත‍්‍රය
3. අග්ගිවච්ඡගොත්ත සූත‍්‍රය
4. අරිය පරියේසන සූත‍්‍රය
5. චාතුම සූත‍්‍රය
6. මහා සළායතනික සූත‍්‍රය
7. සාරිපුත්ත ථේර ගාථා
8. සම්මා සම්බුදු වන්දේ (කවි)

ත්‍රිපිටක පොත් නාමාවලිය සදහම් සිතුවම් පොත් පෙළ මහාමේඝ ප්‍රකාශන මහමෙව්නාව Audio CD නාමාවලිය වෙනත් ප්‍රකාශන මහමෙව්නාව MP3 නාමාවලිය සදහම් කැසට් පට නාමාවලිය මහමෙව්නාව DVD නාමාවලිය මහාමේඝ පුවත් සඟරාව ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන

Dhamma Article

  • පසු නොතැවෙන පින් කරන්න
    පසු නොතැවෙන පින් කරන්න
    මේ පිච්ච මල් මං අරගෙන යන්නේ රජ්ජුරුවන්ට නෙව. රජ්ජුරුවන්ට මෙය නොගෙනිච්චොත් මට අච්චු කරාවි. දඬුවම් දේවි. හිරේ විලංගුවෙ දමාවි. අහෝ....! මං මොකද කරන්නේ? කොහොමහරි මේ අවස්ථාවේ මං මොනවා හරි පූජා...

Contact Details

Waduwawa, Yatigal Oluwa, Polgahawela, Sri Lanka.
Phone: (094) 37 22 44 602
Fax: (094) 37 22 44 602
Email: info@mahamevnawa.lk

All Rights Reserved

Contents of this website are fully protected by copyright laws. Copyright of some images belongs to their ownership.Downloading any contents for personal use is allowed. Selling these contents is strictly prohibited. Uploading any of these articles and audio or video contents on the web for any purpose is not allowed without a written consent of the 'Mahamevnawa.lk'.